กลุ่มการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วง โควิค-19

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ชั้นอนุบาล 2

นางสาวสุภาวดี บัวเถื่อน
ครูประจำชั้น

กลุ่มไลน์ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 3

นางสาวสุภาวดี บัวเถื่อน
ครูประจำชั้น

กลุ่มไลน์ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปานศศิน เคยเหล่า
นางสาวกรวิภา กาญจนพิริยะพงศ์
ครูประจำชั้น

กลุ่มไลน์ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวิไล มิภัยทูล
นางณิชากรณ์ เลอวงค์รัตน์
ครูประจำชั้น

กลุ่มไลน์ห้องเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอรทัย ใจเพชร
นางสาวรติยา โพธิ์สร้อย
ครูประจำชั้น

กลุ่มไลน์ห้องเรียน

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชวัลณัฐ เจริญรูป
ครูประจำชั้น

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

วิชาสังคมศึกษาฯ

วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายธนัชชา โพธิกุล
ครูประจำชั้น

กลุ่มไลน์ห้องเรียน

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

วิชาสังคมศึกษาฯ

วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย
นายดิศรณ์ พันธ์แจ่ม
ครูประจำชั้น

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

วิชาสังคมศึกษาฯ

วิชาภาษาอังกฤษ

About ธนัชชา โพธิกุล 91 Articles
ครูชำนาญการ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี