รายงานผลการอ่านเขียนครั้งที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563

แท่งสีใดไม่แสดงผล แปลว่าไม่มีการสอบคัดกรองในครั้งนี้
การคำนวณ นับเฉพาะจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ “พอใช้” ขั้นไป