Site Map of www.rss.ac.th

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี