งานบริหารวิชาการ

บทนำ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2562

ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรระดับปฐมวัย

หลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระศิลปะ
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ